WIFI二维码生成

功能介绍:生成wifi二维码(扫码连接wifi)帮助

1. 有效期:本页面【wifi二维码】是静态二维码,生成后永久有效。

2. wifi二维码原理:将您输入的无线 wifi 信息存储在二维码中,使用手机扫描二维码即可连接至该 wifi。

注意:本页面的wifi二维码是静态的,需使用 安卓/IOS 手机自带的“扫一扫”功能扫码才能连接。

WIFI 名称WIFI 密码
300px500px1000px1500px